پوشش هاي محافظ تير و ستون كناف

1- معرفی

یکی از نقاط ضعف مهم سازهای فولادی ،مقاومت کم آنها در برابر حریق بوده ، به طوری که در زمان کوتاهی پس از وقوع حریق ، ممکن است دچار ناپایداری و فروپاشی کامل شوند . مطابق با مقررات و استانداردها ، سازه های فولادی باید برای مدت زمان معینی در مقابل حریق مقاوم سازی شوند.

یکی از کاربردهای صفحات مقاوم در برابر حریق کناف ( FR یا( GKF و صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت کناف ( FM یا GKFI) ، حفاظت سازه های فولادی از طریق پوشش تیرهاو ستونها است . در این ساختار ، یک زیر سازی فلزی سبک در پیرامون تیرها و ستونها اجرا شده که صفحات گچی بر روی این زیرسازی نصب میشوند. بدین ترتیب پوششی از صفحات مقاوم در برابر حریق ، اجزای سازه ای را احاطه نموده و از طریق سازه در برابر حریق مقاوم سازی میشود. با استفاده از این روش می توان پوشش های با رده مقاومتی تا 120 دقیقه برای تیرها و 180 دقیقه برای ستون ها ایجاد نمود. مزیت این نوع ساختار حفاظتی ، سرعت ، سهولت و ارزانی آن نسبت به سایر روش ها ( نظیر پوشش های بتنی ) است . با استفاده از این نوع روش ، نازک کاری اجزای سازه ای نیز تامین گردیده که این امر ، صرفه اقتصادی و تسریع در عملیات اجرایی را به ارمغان می آورد.

2- اجزای ساختار اجزای این ساختار ، مشابه اجزای به کار رفته در دیوارهای جداکننده و سقفهای کاذب یکپارچه کناف می باشد.

3- تعيين لايه گذاري

3-1- محاسبه ضريب مقطع نرخ افزايش درجه حرارت مقاطع فولادي تحت تاثير آتش، رابطه مستقيم با سطح وجوه در معرض حريق سازه (U) و رابطه معكوس با سطح مقطع سازه (A) دارد. بر اين اساس، نسبت U/A بيانگر ميزان مقاومت سازه فولادي در مقابل حريق مي باشد؛ با اين توضيح كه هر چه اين عدد بزرگتر باشد، سازه فولادي زودتر گرم شده و براي حفاظت در برابر حريق، به ضخامت بيشتري از پنل گچي نياز خواهد داشت و بالعكس.

نسبت U/A،‌ضريب مقطع ناميده مي شود.

3-2- تعيين ضخامت لايه

براي تعيين ضخامت مورد نياز جهت پوشش تير يا ستون، ابتدا بايد ضريب مقطع محاسبه و سپس كنترل شود كه كمتر از 300m-1 باشد.

مثال: تعيين ضخامت پوشش لازم جهت حفاظت يك تير فولادي در برابر حريق براي مدت دو ساعت. تير مذكور از سه طرف در معرض آتش بوده و ابعاد آن به شرح زيرا ست:

عمق جان: 28cm

عرض بال: 15cm

ضخامت: 1cm

 ضخامت لازم جهت اين پوشش محافظ 39.5 ميليمتر استخراج مي شود. بنابراين مي توان از لايه پنل گچي 15 ميليمتر به اضافه يك لايه پنل گچي 9.5 ميليمتري (9.5+15×2م. م) يا يك لايه پنل گچي 15 ميليمتر به اضافه دو لايه پنل گچي 12.5 ميليمتري (12.5×2+15م. م) از نوع FR يا FM استفاده نمود.

4- روش اجرا

4-1- پوشش تيرهاي فولادي

اجراي زير سازي فلزي

دو رديف سازه UW، U، UD يا L در طرفين بال فوقاني تير با استفاده از عامل تصال مناسب (نظير مهارچكشي كناف) به سقف اصلي متصل مي شوند. عوامل اتصال مورد استفاده بايد به فواصل حداكثر 60 سانتي متر اجرا شوند. توجه شود كه فاصله اولين عامل اتصال از انتهاي سازه نبايد از 10 سانتي متر بيشتر باشد.

سازه هاي CD,C,CW يا F در فواصل 60 سانتي متر در درون سازه هاي فوقاني قرار گرفته و به وسيله پانچ، پرچ يا پيچ LB به آن ها متصل مي گردند.

دو رديف سازه UD,U,UW يا L در طرفين بال تحتاني تير (به موازات سازه هاي فوقاني) به وسيله پانچ، پرچ يا پيچ LB به سازه هاي CD,C,CW يا F متصل مي شوند.

نكات فني:

در اجراي پوشش هاي تير با عمق جان كمتر از 60 سانتي متر و عرض بال كمتر از 50 سانتي متر، سازه گذاري لازم نبوده مگر آن كه به لحاظ اجرايي ضرورت داشته باشد.

اتصالات ايجاد شده با پانچ موقت بوده و در زمان نصب صفحات، بايد اتصال ميان سازه ها توسط پيچ TB كامل شود.

نصب صفحات

در اين بخش صرفا به برخي از اصول نصب صفحات روكش دار گچي اشاره شده است. جهت كسب اطلاعات تكميلي، به بخش «دستورالعمل برش،‌نصب، درزگيري و آماده سازي صفحات روكش دار گچي» رجوع شود:

پوشش كاري با استفاده از صفحات مقاوم در برابر حريق كناف (FR يا GKF) و يا صفحات مقاوم در برابر حريق و رطوبت كناف (FM يا GKFI) انجام مي شود.

اتصال صفحات گچي به زير سازي، به وسيله پيچ TN و با استفاده از دستگاه پيچ زن قابل تنظيم صورت مي گيرد. پيچ مورد مصرف براي نصب پنل بايد به نحوي انتخاب شود كه پس از عبور از لايه هاي پوششي، حداقل 10 ميليمتر در سازه زيرين نيز نفوذ كند.

فاصله مجاز اجراي پيچ ها حداكثر 20 سانتي متر مي باشد.

نكات فني

در ساختارهاي تك لايه، از يك قطعه پنل گچي (با ضخامت معادل لايه پوششي) به عرض حداقل 18 سانتي متر، براي پشتيباني و پوشش درز ميان صفحات استفاده مي شود. اين قطعه با استفاده از يك لايه نازك بتونه درزگير كناف (فوگن فولر) و به وسيله ماله شانه اي اجرا مي شود. هم چنين مي توان از يك قطعه سازه براي پشتيباني و پوشش درز ميان صفحات استفاده نمود.

در ساختارهاي چند لايه بايد به محل اجراي پيچ ها توجه نمود. پيچ ها در لايه هاي پوششي فوقاني بايد فاصله كافي با پيچ هاي اجرا شده در لايه هاي تحتاني داشته باشند، به نحوي كه دو عامل اتصال در نزديكي يكديگر قرار نگيرند. عدم رعايت جزئيات اخير موجب تضعيف مقاومت ساختار در برابر حريق خواهد شد.

در كنج ها، صفحات بايد به صورتي نصب شوند كه درز ممتد ايجاد نشود.

4-2-پوشش ستون هاي فولادي

اجراي زير سازي فلزي:پوشش سه طرفه

مراحل نصب مانند حالت چهار طرفه است با اين تفاوت كه در محل اتصال به ديوار، استادها به وسيله عامل اتصال مناسب و در فواصل حداكثر 60 سانتي متر، به ديوار متصل مي شوند.

نكات فني:

حداكثر ارتفاع آزاد (مهار نشده) استادها 3 متر مي باشد. در صورتي كه ارتفاع ستون بيش از 3 متر باشدت، تعبيه تكيه گاه هاي كمكي (نظير نبشي نورد گرم) در ارتفاع ستون و اتصال رانرها به آن ها لازم خواهد بود.

نصب صفحات

در اين بخش صرفا به برخي از اصول نصب صفحات روكش دار گچي اشاره شده است. جهت كسب اطلاعات تكميلي، به دفترچه «دستورالعمل برش، نصب، درزگيري و آماده سازي صفحات روكش دارگچي» رجوع شود:

پوشش كاري با استفاده از صفحات مقاوم در برابر حريق كناف (FR يا GKF) و يا صفحات مقاوم در برابر حريق و رطوبت كناف (FM يا GKFI) انجام مي شود.

اتصال صفحات گچي به زيرسازي، به وسيله پيچ TN و با استفاده از دستگاه پيچ زن قابل تنظيم صورت مي گيرد. پيچ مورد مصرف براي نصب پنل بايد به نحوي انتخاب شود كه پس از لايه هاي پوششي، حداقل 10 ميليمتر در سازه زيرين نيز نفوذ كند.

نكات فني

در كليه ساختارها (تك لايه و چند لايه)، از يك قطعه سازه براي پشتيباني و پوشش درز ميان صفحات در لايه اول استفاده مي شود. در اين صورت توصيه مي شود كه انتهاي سازه پشتيبان به صورت زبانه بريده شده، به نحوي كه سازه پشتيبان تا روي زيرسازي اصلي امتداد يابد (بدين ترتيب درز به طور كامل پوشانده مي شود).

در ساختارهاي چند لايه بايد به محل اجراي پيچ ها توجه نمود. پيچ ها در لايه هاي پوششي فوقاني بايد فاصله كافي با پيچ هاي اجرا شده در لايه هاي تحتاني داشته باشند، به نحوي كه دو عامل اتصال در نزديكي يكديگر قرار نگيرند. عدم رعايت جزئيات اخير موجب تضعيف مقاومت ساختار در برابر حريق خواهد شد.

رعايت اصول حصير چيني در اجراي لايه هاي پوششي (در ساختارهاي تك لايه و چند لايه) الزامي است.

در كنج ها، صفحات بايد مطابق جزئيات زير به صورتي نصب شوند كه درز ممتد ايجاد نشود.

4-3- درزگيري

در ساختارهاي داراي كد حريق، درزگيري بسيار حائز اهميت است. كليه منافذ و راه هاي عبور آتش بايد به طور كامل پر شوند. به نحوي كه ساختاري نفوذ ناپذير و يكپارچه حاصل شود (ساختار بايد كاملا آتش بند شود). در اين راستا، درزهاي ميان صفحات و محل نفوذ پيچ ها اهميت ويژه داشته و درزها و سرپيچ ها (در كليه لايه ها ؛ زيرين وروئين) بايد با بتونه درزگير كناف كاملا پر شوند. همچنين، محل اتصال ساختار به سقف، كف و يا عناصر پيراموني نيز بايد با بتونه درزگير كناف كاملا پر شود.

4-4-گچ پوششي

در ساختارهاي داراي كد حريق، اجراي لايه گچ پوششي كناف به ضخامت حداقل 2 ميليمتر بر كل سطح صفحات توصيه مي شود.

4-5-سازه محافظ كنج براي محافظت از كنج ها در برابر ضربه و جلوگيري از آسيب ديدگي لايه هاي حفاظتي، اجراي سازه محافظ گوشه فلزي در ساختارهاي پوششي ستون ها توصيه مي گردد.

4-6-اتصال ديوار خشك به پوشش محافظ تير در صورتي كه كد حريق پوشش محافظ تير بابر با كد حريق ديوار متصل شونده باشد، اتصال ميان اين دو ساختار به صورت معمول‌(ثابت) انجام مي شود.

در صورتي كه كد حريق پوشش محافظ تير بيش از كد حريق ديوار متصل شونده باشد، اتصال ميان اين دو ساختار به صورت كشويي لغزان اجرا مي شود.

نكته فني:

توجه شود كه در هر دو حالت فوق الذكر، صفحات پوششي ديوار به رانر فوقاني ديوار پيچ نمي شوند.

4-7- اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ ستون اتصال دیوارهای خشک به پوشش های محافظ ستون مجاز است.

5- اطلاعات عملكردي ساختارها

اين بخش ارائه كننده اطلاعاتي جهت انتخاب صحيح ساختار، براي پاسخ گويي به عملكردهاي مورد نظر طراح مي باشد. توضيح اين كه شركت كناف يك توليد كننده بوده و خود را مكلف مي داند كه اطلاعات عملكردي و اجرايي ساختارهاي خود را در اختيار پروژه ها قرار دهد. بديهي است كه مشاور طرح، براساس مقررات ملي و يا بين المللي ساختماني و با در نظر گرفتن الزامات طرح، نسبت به انتخاب ساختار اقدام مي نمايد. در اين راستا، دايره پشتيباني فني شركت كناف ايران آمادگي كامل دارد تا براي عملكردهاي خاص، مشاوره هاي لازم را به طراحان محترم ارائه دهد.

تذكر مهم:

ساختارهاي داراي كد حريق داراي ضوابط و جزئيات ويژه هستند؛ لذا براي استفاده از اين نوع ساختارها در پروژه ها، هماهنگي با دايره پشتيباني فني شركت كناف ايران قويا توصيه مي شود.

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

با تشکر

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نوین مارکتینگ